Strategic Plan 2010, 2012 - clevelandrestorationsociety